קורס הנהלת חשבונות - סוג 3 (ראשי)

הקורס מאושר ומפוקח ע"י לשכת רואי החשבון בישראל
לקבלת רשימת מוסדות הלימוד אשר נמצאים בפיקוח לשכת רואי חשבון לחץ כאן.

הקורס מותאם לתוכנית הלימודים החדשה של לשכת רואי החשבון בישראל
הכנה לבחינות הרישוי מטעם לשכת רואי החשבון בישראל
הקורס משמש גם כמכינה ללימודי ראיית חשבון במוסדות אקדמיים

 

אודות לשכת רואי החשבון בישראל
לשכת רואי חשבון בישראל נוסדה בשנת 1931 ומאגדת למעלה מ-11,000 רואי חשבון העוסקים במקצוע ו-130 חברים נלווים בינלאומיים.
הלשכה הינה הארגון היחידי של בעלי מקצוע חופשי בישראל העוסק בקביעת הנורמות והסטנדרטים של המקצוע כאשר בנוסף מקפידה הלשכה להיות מעורבת בכל הקשור למהלכים הכלכליים והחברתיים במשק.

לשכת רואי חשבון בישראל פרסמה עד כה כ- 100 תקנים בתחומי החשבונאות והביקורת, היא מעורבת בהליכי חקיקת המסים ומלווה אותה בכל שלביה. הלשכה מקיימת ועדות קשר עם רשויות המסים, המפקח על הבנקים, המפקח על הביטוח, מרכז ההשקעות, המוסדות להשכלה גבוהה וגורמים רבים אחרים.

החל מחודש מרץ 2011, הלשכה מפקחת ומסמיכה בוגרים בקורסי הנהלת החשבונות וזאת במטרה להכשיר מנהלי חשבונות ברמה הגבוה ביותר לשוק העבודה בישראל.

מבוא
במאה ה- 20 היינו עדים להתפתחותו של מקצוע החשבונאות בכלל והנהלת החשבונות בפרט למקצוע גלובלי של ממש. קשה למצוא תחום נוסף אשר, בדומה להנהלת החשבונות, ניתן לפגשו בתכיפות כזו בחיי היום-יום, ואשר מעורב בכל תחומי החיים.

הנהלת חשבונות מתבצעת הן באופן וולונטרי והן בכפוף להוראות חוקיות. במסגרות מסוימות, בהעדר מחויבות חוקית כלשהי, משמש החשש מאובדן שליטה כמניע לניהול חשבונות, מכיוון שניהול חשבונות תקין מאפשר תכנון הקצאת המשאבים הכספיים ומעקב אחר ניתובם. 

ניהול חשבונות שיטתי מאפשר תרגום מטרות ויעדים למונחים כספיים, התחקות אחר דרכי העמידה בהם, וסיכום התוצאות הכספיות תוך הפקת לקחים.

החובה הסטטוטורית לנהל פנקסי חשבונות נגזרת ממספר מקורות.

-

הוראות בפקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף הקובעות את הכללים לניהול מערכת הנהלת החשבונות לפי סוג העסק.

-

חוק ניירות ערך ותקנותיו, חוק החברות וחוק העמותות קבעו גם הם כללים לעריכת דוחות כספיים ולניהול פיקוח ומעקב אחר הרישומים החשבונאיים בתאגידים עליהם חלים חוקים אלו.

-

חוק הבנקאות וחוק הפיקוח על עסקי הביטוח מסמיכים את המפקחים על הבנקים והמפקח על הביטוח לקבוע כללים לעריכת דוחות כספים בבנקים ובחברות הביטוח.

-

הגוף המרכזי אשר מוביל בישראל בתחום התקינה החשבונאית הוא המוסד לתקינה חשבונאית אשר הוקם ב- 1997. המוסד לתקינה חשבונאים מפרסמים הוראות וכללים לעריכת דוחות כספיים בדרך של פרסום תקני דיווח מקצועיים. תקנים אלו משמשים את כל מי שעוסק בביקורת ועריכת דוחות כספיים. בכפוף להנחיות חוקיות ספציפיות.

בעולם הגוף המוביל בתקינה חשבונאית הוא הועדה לתקנים בינלאומיים בחשבונאות INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARD COMMITTEE (יאס"ק – IASC ) . לאחרונה אימץ המוסד לתקינה חשבונאית את התקנים שמפרסם היאס"ק.

אחד המאפיינים, המייחד את מקצוע הנהלת החשבונות ממקצועות אחרים הוא :

עם ביצוע מלאכתם של מרבית בעלי המקצועות האחרים, תם ונשלם המעגל. לא כן עבודת מנהל החשבונות. משנעשתה מלאכתו – עדיין ניתן עוד להפוך ולהפוך בה, תוך קבלת היזונים חוזרים ונשנים, בהיות פרי עבודתו נתון לביקורת לא רק מצד מזמין העבודה המשלם את שכרו, אלא גם מצד מספר גורמים נוספים, בין אם זה מבקר החשבונות (רואה החשבון), ובין אם אלה רשויות המס. כשבחברות ציבוריות עסקינן, בוחנת את המוצר גם עינה של רשות ניירות הערך, במלאה את תפקידה בשמירה על אינטרס הציבור. בעקבות ביקורות של גורמים אלה ייתכן ויידרשו השלמות, תיקונים ופעולות נוספות בהנהלת החשבונות.

הנה כי כן, מנהל החשבונות אינו פועל בחלל ריק. עליו להיות בקיא בכללי חשבונאות מקובלים הנקבעים על-ידי מוסדות תקינה חשבונאית, ועליו לספק מוצר איכותי ומקצועי העומד לביקורתם של גורמים מקצועיים אחרים.

בפרוס המאה ה- 21, מושפע מקצוע הנהלת החשבונות מסדרה של כוחות חדשים.

להלן שלושה היבטים של הסביבה העסקית המשתנה :

-

המהפכה במידע ובטכנולוגיה, מלווה, בין היתר, ב"חיסול" תיעוד, בשל יצירת סביבה נטולת נייר, סביבה בה חילופי נתונים אלקטרוניים הופכת ונעשית שכיחה בעסקים רבים.

-

ההתרחבות העסקית הגלובלית מאפשרת לעסקים להתבונן אל מעבר לגבולות ארציים, ולהרחיב את פעולותיהם העסקיות. במיוחד אמורים הדברים לאור הליברליזציה שהונהגה לאחרונה בהקשר לפעילות של ישראלים בחו"ל ופעילות במט"ח.

-

זרמים גלובליים של מידע וידע מתאפשרים כתוצאה מטלקומוניקציה חובקת עולם, צמיחה מטאורית של האינטרנט, עם יכולת ביצוע עסקים ויצירת קשר עם הזולת בכל מקום בעולם.

במקביל למורכבות הגוברת של עולם החשבונאות והרחבת האופקים הנובעת מהתפתחות הטכנולוגיה, מוסדות תקינה חשבונאית ממשיכים לפתח תקנים חדשים שישלימו וירחיבו את התקנים הבסיסיים, וכן ממשיכים להכניס שינויים בתקנים קיימים בהתאם לשינויים בדרישות ובצרכי המשתמשים. על העוסקים בהנהלת חשבונות יהא להתאים עצמם לתמורות ולחידושי התקינה מעת לעת בשאיפתם לבצע מלאכתם נאמנה. 

לאור התפתחויות אלה, נבנתה ביחידה לתוכניות לימודים במסגרת האגף להכשרה ולפיתוח כח- אדם שבלשכת רואי החשבון בישראל, תוכנית לימודים חדשה למבוגרים שכוללת עידכונים והגדרה מחדש של תחומי הלימוד ורמת המקצועיות (סוגי מנהלי חשבונות) במקצוע הנהלת החשבונות.

סיווג מנהלי חשבונות לרמות

הסיווג המקצועי לרמות נועד לתת מענה לשני צרכים:

1.

צרכי שוק העבודה
שוני בדרישות התפקיד ובמורכבותו מחייב רמות שונות של בעלי מקצוע, ולפיכך רמות שונות של הכשרה. דרוש כי הרמות המקצועיות תקבענה כך שתשקפנה אוכלוסיות שונות של מנהלי חשבונות הניתנות להבחנה מבחינת רמת העיסוק ודרישותיו בשוק.

2.

צרכי קהל היעד - מנהלי חשבונות בכח ובפועל
יכולתו של קהל יעד מסוים להפיק תועלת מהכשרה מקצועית תלויה בקיום התאמה בין רמת ההכשרה לבין יכולותיו. קהל יעד בעל יכולות וכישורים ברמות שונות מתאים להכשרות ברמות שונות.

הסיווג לרמות וקביעת תכנים עדכניים לרמות השונות, יתרום לשיפור הרמה המקצועית, ועמה שיפור הדימוי המקצועי של מנהלי החשבונות. יתר על כן קיימת חלוקה ברורה לכל סוג וסוג .

בתוכנית לימודים עדכנית, המוגשת בזאת, נקבעה בכל רמה חבילה מגובשת של נושאים האמורה לספק למנהל החשבונות את מכלול ההכשרה הדרושה לו לשם מילוי סביר של תפקידו בהתאם לצורכי העיסוק.

השינוי המוצע הוא מהותי ותפיסתי כאחד, והוא נועד לחולל שינוי במיצוב ובמעמדו של העיסוק. התווספו לסוגים השונים גם שמות בעלי משמעות.

שלוש הרמות החדשות תשאנה תארים הנבדלים זה מזה בתפקידים ותחומי עיסוק :

סוג 1 - מנהל חשבונות (בסיסי) הכשרתו במסגרת תוכנית לימודים בהיקף של 226 שעות לימוד;
סוג 2 - מנהל חשבונות (מתקדם) הכשרתו במסגרת תוכנית לימודים בהיקף של 184 שעות לימוד;
סוג 3 - מנהל חשבונות (ראשי) הכשרתו במסגרת תוכנית לימודים בהיקף של 213 שעות לימוד.

מטרת הקורס
הכנה לבחינות ההסמכה מטעם לשכת רואי החשבון בישראל: סוג 3 - מנהל חשבונות (ראשי).

היקף הלימודים
כ- 213 שעות אקדמיות


תנאי קבלה
  • בעלי תעודת מנהל חשבונות – סוג 2 (מתקדם) או בעלי תעודת מנהל חשבונות – סוג 2 (ישן).
    הערה : תעודת מנהל חשבונות סוג 2 (ישן) תאפשר קבלה לקורס מנהל חשבונות סוג 3 (ראשי) לתקופת מעבר שתסתיים בתאריך 31.12.2012 (לאחר מועד זה יחויב המועמד בבחינת כניסה ברמה של סוג 2 – מתקדם).
  • ועדת קבלה.

תעודה
לתלמידים שסיימו בהצלחה את לימודיהם תוענק תעודת גמר מטעם המכללה למיסים ולחשבונאות.
תעודת סיווג מקצועי תוענק לעומדים בבחינות הסיווג הנערכות על ידי לשכת רואי החשבון בישראל.

תכנית הלימודים

     נ ו ש א י   ה ל י מ ו ד

שעות לימוד

פרק א'  -  חשבונאות פיננסית

עיוני מעשי סה"כ

1.1

חברות

12

12

24

1.2

התחייבויות תלויות, יעודות, עתודות, הפרשות ואירועים
לאחר תאריך המאזן

3

5

8

1.3

השקעות בניירות ערך לזמן קצר

5

5

10

1.4

השקעות בניירות ערך לזמן ארוך

7

11

18

1.5

מימון

10

15

25

1.6

קניות ומכירות בתשלומים וחכירות לזמן ארוך

5

9

14

1.7

הטיפול החשבונאי במסים על הכנסה

2

4

6

1.8

מרכז וסניפים

3

9

12

1.9

בסיסי דיווח ושחזור חשבונות

2

10

12

1.10

יסודות ביקורת החשבונות

24

--

24

1.11

ניתוח דוחות כספיים

5

9

14

1.12

דוח על תזרים המזומנים

4

12

16

1.13

התקינה החשבונאות

2

 -- 

2

 

ס  ה  "  כ  :

84

101

185


פרק ב' - חשבונאות מעשית – ממוחשבת

עיוני מעשי סה"כ

2.

חשבונאות מעשית – ממוחשבת

--

28

28

 

ס  ה  "  כ  :

 

28

28


 

עיוני מעשי סה"כ

 

 ס  ה  "  כ     ש  ע  ו  ת  

84

129

213קורסים מתוכננים בהנהלת חשבונות סוג 1 (בסיסי ) + סוג 2 (מתקדם)

סניף

מסלול

יום

פתיחה

שעות לימוד

בחינה

לתכנית לימודים

אשדוד

בוקר

ב' + ד'

27.06.11

09:00-14:00

27.12.11

לחץ כאן

אשקלון

בוקר

א' + ג'

26.06.11

09:00-14:00

27.12.11

לחץ כאן

מתנה לנרשמים:

  • תוכנת הנה"ח מלאה (רישיון לשנה) שמותקנת על זיכרון נייד usb.
  • ספר הדרכה לשימוש בתוכנת הנה"ח.
  • תוכנת שכר מלאה (רישיון לשנה) שמותקנת על זיכרון נייד usb.
  • ספר הדרכה לשימוש בתוכנת שכר.
  • תרגיל מסכם לפי דרישות לשכת רואי חשבון בישראל (בכל כיתה יחולקו 30 פרויקטים שונים).

 

למידע נוסף אודות קורס "הנהלת חשבונות - סוג 1 (בסיסי)" לחצו כאן »

למידע נוסף אודות קורס "הנהלת חשבונות - סוג 2 (מתקדם)" לחצו כאן »

 למידע נוסף אודות קורס "הנהלת חשבונות - סוג 3 (ראשי)" לחצו כאן »

 

 

הנהלת חשבונות  - מבחנים לדוגמא  

הסיווג המקצועי

שם הבחינה

סוג הבחינה

להורדת הבחינה


סוג 1


בסיסי

עיונית

לחץ כאן

מעשית

לחץ כאן

סוג 2

מתקדם

עיונית 

לחץ כאן


סוג 3


ראשי

עיונית

לחץ כאן

מעשית

לחץ כאן